Brenneis, C. B. (1995) Reply to Alpert (1995). Psychoanalytic Psychology 12:561-563