(2012) Addendum. Psychoanalytic Psychology 29:276-277