Shay, J. (2014) Moral Injury. Psychoanalytic Psychology 31:182-191