Downey, J. I. (2017) Psychoanalysis: Listening to Understand, by Arlene Kramer Richards, New York, NY: International Psychoanalytic Books, 2012, 482 pp., ISBN 978-0-98513298-9, $39.99. Psychoanalytic Psychology 34:253-254