Payne, C. R. (1913) Zentralblatt Für Psychoanalyse. Psychoanalytic Review 1:112-116