Payne, C. R. (1914) Zentralblatt Für Psychoanalyse. Psychoanalytic Review 1:229-237