Freedman, B. (1931) Italo Svevo: A Psychoanalytical Novelist. Psychoanalytic Review 18:434-438