Bilmes, M. (2005) The Ethic of Honesty. By M. Guy Thompson. New York: Rodopi, 2004, paperback, 169 pp.. Psychoanalytic Review 92:479-484