Horney, K. (2013) The Problem of Feminine Masochism. Psychoanalytic Review 100:675-694