Glenn, J. (1987) Supervision of Child Psychoanalyses. Psychoanalytic Study of the Child 42:575-596