Glenn, J. (1989) From Protomasochism to Masochism—A Developmental View. Psychoanalytic Study of the Child 44:73-86