Ferruta, A. (2006) Sum/to sum. Rivista di Psicoanalisi 52:931-948