Wangh, M. (1972) Gustav Bychowski, M.D—1895-1972. Psychoanalytic Quarterly 41:610-611