4

Bion, W. R. (2013) The Psycho-Analytic Study of Thinking. Psychoanalytic Quarterly 82:301-310