(1937) Vienna Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:501-503